П О Л О Ж Е Н Н Я

П О Л О Ж Е Н Н Я

 про

 Запорізьку обласну організацію

 Національної спілки краєзнавців України

  

м. Запоріжжя

 2012 р.

 І.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Запорізька обласна організація Національної спілки краєзнавців України (далі по тексту – ЗОО НСКУ) є добровільним об’єднанням професійних дослідників і літописців рідного краю зі статусом творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності. Спілка  здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», інших законодавчих актів, цього Положення та Статуту НСКУ. Діяльність ЗОО НСКУ поширюється на територію Запорізької області.

       Національна Спілка Краєзнавців України на рівні області  структурно складається з місцевих (районних, міських, районних у містах) організацій і первинних осередків.

 ЗОО НСКУ діє на принципах самоврядування, взаємодопомоги та співробітництва, невтручання у творчий процес, вільного вибору форм творчої діяльності, визнання авторських прав. ЗОО НСКУ незалежна у своїй статутній діяльності від органів державної влади й органів місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій.

 1.2. ЗОО НСКУ співпрацює з державними органами, науково-дослідними установами, закладами культури й освіти, політичними партіями та громадськими організаціями, аматорами-краєзнавцями з усієї України та зарубіжними дослідницькими установами, українською діаспорою, зацікавленими в розвитку краєзнавства, збереженні безцінної національної історико-культурної спадщини українського народу, його унікальних природних скарбів.

 1.3. Основною метою діяльності ЗОО НСКУ є розвиток національної культури та краєзнавчого руху в органічному поєднанні всіх його державних, громадських і освітянських форм, залучення до пізнання рідного краю широких верств населення, використання досвіду, здобутого в цій галузі в Україні та за кордоном, створення й оприлюднення документально-публіцистичних і науково-популярних творів із історії та культури краю.

 ЗОО НСКУ прагне виховувати в громадян почуття національної самосвідомості, глибокої поваги до історії, культури, мови, традицій українського народу, а також інших народів, пов’язаних із ним своєю долею, шанобливого ставлення до скарбів рідної природи.

 1.4. Повна назва – Запорізька обласна організація Національної спілки краєзнавців України.

 Скорочена назва – ЗОО НСКУ.

 Місцезнаходження керівних органів ЗОО НСКУ – Україна, 69017, м.Запоріжжя, вул. Старого  Редуту, 9.

 

ІІ.  ЗАВДАННЯ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

   2.1. Основними напрямами діяльності ЗОО НСКУ є:

 – дослідницько-творча діяльність у галузі культури, історії та краєзнавства;

 – сприяння відродженню духовності й історичної пам’яті українського народу;

 – сприяння відродженню кращих традицій українського краєзнавства;

 – залучення до активної краєзнавчої роботи всіх верств населення, незалежно від національної, політичної чи релігійної належності;

 – вивчення минулого й сьогодення свого краю, політичного, економічного та культурного розвитку регіонів, міст і сіл, досвіду діяльності окремих трудових колективів, організацій і установ, закладів науки, освіти, культури, громадських організацій;

 – участь у формуванні всеукраїнських і регіональних краєзнавчих програм;

 – виявлення, дослідження та збереження пам’яток природи;

 – вивчення, дослідження та збереження пам’яток матеріальної та духовної культури, участь у пошуку та поверненню в Україну пам’яток, що знаходяться за її межами і становлять національну культурну спадщину;

 – підтримка державних і громадських форм музейництва, надання практичної допомоги колекціонуванню;

 – сприяння розвитку краєзнавчої бібліографії;

 – сприяння створенню умов для творчої діяльності дослідників рідного краю, надання їм матеріальної, моральної та правової підтримки;

 – розвиток міжнародних культурних контактів;

 – співробітництво на терені краєзнавства з міжнародними громадськими (неурядовими) організаціями, культурно-просвітницькими установами;

 – створення умов для підвищення професійного, наукового й загальнокультурного рівня членів ЗОО НСКУ, виховання творчої молоді, оволодіння нею досягненнями національної та загальнолюдської культури;

 – пошук талантів серед молоді та сприяння їхньому творчому розвитку;

 – у неприбуткових цілях засновує газети, журнали, сприяє виданню книг та іншої друкованої продукції, створенню кіно- та відеофільмів, аудіовізуальної продукції з метою популяризації досягнень українського краєзнавства й культури, творчого і наукового доробків членів ЗОО НСКУ;

 – організація творчих конкурсів, виставок, тематичних вечорів тощо;

 – сприяння відродженню, розвиткові та популяризації народної творчості, належному використанню народних традицій і обрядів, збереженню та збагаченню історико-культурної спадщини, охороні довкілля, проведенню масових культурно-просвітницьких заходів, а також утвердженню демократичних, загальнолюдських цінностей;

 – надання допомоги в навчально-виховній роботі культосвітніх установ і навчальних закладів у патріотичному, культурному та інтелектуальному розвитку, в морально-етичному й естетичному вихованні громадян України;

 – прищеплення поваги до історико-культурних цінностей, традицій українського й інших народів.

 2.2. Для досягнення статутних завдань ЗОО НСКУ в порядку, встановленому чинним законодавством:

 – здійснює координацію наукових, громадських і освітянських форм краєзнавства в області;

 – вносить пропозиції до органів влади та управління щодо раціонального використання і збагачення природних ресурсів краю, організації національних парків, державних заповідників, заказників, охорони унікальних ландшафтів, водних ресурсів, рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин;

 – створює громадські реєстри пам’яток природи, матеріальної та духовної культури;

 – формує науково-методичну базу краєзнавства, проводить наукові конференції, дискусії, семінари, розробляє методичні рекомендації, поточні та перспективні плани розвитку краєзнавства;

 – сприяє підготовці фахівців із краєзнавства у вищих навчальних закладах, педагогічних і культурно-освітніх училищах, викладанню нормативних і спеціальних курсів із вивчення рідного краю в загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти;

 – із некомерційною, просвітницькою метою здійснює видавничу діяльність (видання інформаційно-методичної літератури, книг, брошур, підручників і посібників, бібліографічних покажчиків, оглядів, періодичних видань із питань краєзнавства, публікація архівних джерел);

 – проводить культурно-просвітницьку роботу, організовує експедиції, лекції, виставки, громадські обговорення проблем краєзнавства, публічні презентації завершених творчих видань, окремих цінних публікацій, документальних або наукових досліджень членів професійної творчої спілки краєзнавців;

 – на консультативних засадах сприяє підготовці кіно-аудіо-відео-фотоматеріалів із питань краєзнавства;

 – проводить благодійні заходи, спрямовані на піднесення краєзнавства в області;

 – налагоджує зв’язки, обмін інформацією та досвідом з відповідними державними та громадськими організаціями як в Україні, так і за кордоном;

 – висвітлює через засоби масової інформації статутні завдання та проблеми краєзнавчого руху, популяризує діяльність краєзнавчих осередків і окремих краєзнавців;

 – створює регіональні інформаційні центри з відповідним банком даних із питань краєзнавства, кіно-відео-аудіо-фотоматеріалами, літературою і рукописами;

 – вносить пропозиції до органів влади та управління щодо увічнення пам’ятних місць, встановлення пам’ятників і пам’ятних знаків, найменування та перейменування топонімічних об’єктів;

 – надає стипендії краєзнавцям, які працюють за програмами Спілки, встановлює іменні премії;

 – фінансує наукові програми ЗОО НСКУ;

 – надає допомогу у створенні місцевих організацій та первинних осередків  Спілки;

 – може здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність, шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства;

 – виходячи з власних можливостей, самостійно визначає форми, системи та розміри оплати праці працівників штатного апарату.

 

ІІІ. ЧЛЕНСТВО В ЗОО НСКУ

          3.1'. Члени ЗОО НСКУ є членами Спілки.

  3.2. Членство в ЗОО НСКУ може бути лише індивідуальним.

       3.3. Членом  НСКУ можуть бути з 18 років громадяни України, іноземні громадяни й особи без громадянства, основним заняттям котрих є створення завершених та оприлюднених творів у галузі культури, історії, краєзнавства, пам’яткознавства, фольклору та етнографії України.

 3.4. Члени  НСКУ повинні визнавати положення Статуту Спілки та бути зацікавленими в розвитку українського краєзнавства, як окремої галузі духовної культури держави, а результатом їхньої індивідуальної чи колективної творчої діяльності мають бути твори, окремі публікації чи видання, що становлять культурно-історичну, духовну або наукову цінність.

 3.5. Прийом до  НСКУ здійснюється на підставі письмової заяви претендента з рекомендаціями 3 членів ЗОО НСКУ, котрі перебувають у ній не менше 3 років, автобіографії, анкети поданого зразка з переліком особистих краєзнавчих доробків.

 Вступні документи подаються до первинного осередку ЗОО НСКУ, а в разі його відсутності – до Правління Запорізької обласної організації, звідки після позитивного розгляду за поданням голови Правління ЗОО НСКУ надсилаються до Президії Правління Спілки.

 Рішення про прийняття до  НСКУ нових членів ухвалюється Президією Правління Спілки. Новим членам Спілки вручається членський квиток встановленого зразка за підписом Голови Спілки та членський значок.

 3.6. Члени  НСКУ зобов’язані:

 – дотримуватись єдиного Статуту Національної спілки краєзнавців України та Положення про ЗОО НСКУ, розробленого у відповідності з вимогами Статуту та затвердженого Президією Правління Спілки;

 – брати активну участь у краєзнавчій роботі, в дослідженні й популяризації природних та історико-культурних скарбів рідного краю;

 – сплачувати вступний та щорічні членські внески, розміри яких визначаються рішенням Правління Спілки;

 – підвищувати свою кваліфікацію з краєзнавства;

 – широко пропагувати мету та завдання  НСКУ серед населення;

 – сприяти залученню до  НСКУ нових членів;

 – активно сприяти розширенню аматорського краєзнавчого руху, його постійній підтримці, тісній взаємодії зі Спілкою, надавати посильну фінансову та методичну допомогу.

 3.7. Члени  НСКУ мають право:

 – обирати та бути обраними до керівних органів обласної організації та Національної спілки краєзнавців України;

 – брати участь в обговоренні питань діяльності ЗОО НСКУ та вносити свої пропозиції;

 – брати участь у формуванні та реалізації всеукраїнських і регіональних краєзнавчих програм;

 – брати участь у підготовці та проведенні краєзнавчих конференцій, симпозіумів, семінарів, екскурсій, експедицій, творчих заходів тощо;

 – публікуватись у виданнях ЗОО НСКУ та Спілки, виступати в засобах масової інформації з проблем краєзнавства;

 – отримувати матеріальну допомогу від ЗОО НСКУ та Спілки на проведення краєзнавчих досліджень і соціальні потреби малозабезпечених членів НСКУ;

 – бути рекомендованим для вступу до вищих навчальних закладів, аспірантури та докторантури;

 – за активну участь у проведенні краєзнавчих досліджень бути відзначеними моральними та матеріальними стимулами. За особливі заслуги в галузі краєзнавства бути удостоєними відзнак Спілки, представленими до почесних звань, державних і відомчих нагород України;

 – член Спілки може мати статус як найманого працівника, так і особи, яка не працює за наймом.

 3.8. Членство в   НСКУ може бути припинено в разі:

 – добровільного виходу на підставі письмової заяви до первинного осередку Спілки, а в разі його відсутності – до Правління ЗОО НСКУ або безпосередньо до Президії Правління Спілки;

 – порушення Статуту, або вчинення дій, що підривають авторитет Спілки;

 – несплати членських внесків протягом 2 років.

 Рішення про припинення членства у Спілці ухвалюється Президією Правління Спілки.

 

ІV. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ЗОО НСКУ

 

4.1. Діяльність усіх структурних організацій  НСКУ базується на таких основних принципах:

 – суворого дотримання встановлених цим Положенням та Статутом НСКУ порядку й періодичності обрання, звітності та переобрання спілчанських органів і їхніх керівників на всіх рівнях;

 – обов’язкового виконання всіма ланками Спілки рішень органів вищого рівня, ухвалених ними відповідно до Статуту НСКУ;

 – права органів вищого рівня скасовувати рішення органів нижчого рівня, прийняті з порушенням Статуту;

 – чинності засідань керівних органів Спілки – за умови присутності на них не менше половини членів відповідного органу;

 – у своїй діяльності спілчанські організації всіх рівнів і первинні осередки керуються  Статутом НСКУ, програмами Спілки, рішеннями статутних органів Спілки та   Положенням ЗОО НСКУ, прийнятими відповідно до вимог Статуту;

 – рішення з’їздів Спілки, конференцій (зборів) територіальних організацій, інших керівних органів усіх структурних ланок Спілки, зборів первинних осередків Спілки ухвалюються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів цих органів чи учасників зборів, крім випадків, які окремо визначені цим Статутом;

 – рішення приймаються шляхом відкритого або таємного голосування за рішенням відповідного органу;

 – головує на засіданні, зборах, якщо інше не передбачено окремими рішеннями, голова відповідного органу або, за його відсутності, один із його заступників. Прийняті постанови, рішення, заяви, звернення, протокольні рішення тощо оформляються відповідними документами;

 – представники спілчанських органів вищого рівня мають право брати участь у конференціях, зборах і засіданнях органів нижчого рівня з правом дорадчого голосу;

 – у разі, якщо органом Спілки ухвалюється рішення про скликання конференції (зборів) організації нижчого рівня, цим органом утворюється оргкомітет, рішення якого є обов’язковими до виконання.

 4.2. Основу Спілки складають первинні осередки, які утворюються за виробничим чи територіальним принципом або за місцем проживання.

 4.2.1. Рішення про створення первинного осередку Спілки приймається на загальних зборах громадян (не менше 3 осіб).

 4.2.2. Загальні збори, які є вищим керівним органом первинного осередку, визначають форми самоуправління, вирішують всі питання своєї внутрішньої діяльності, керуючись цим Положенням і Статутом НСКУ.

 4.2.3. На загальних зборах відкритим голосуванням терміном на 5 років обирається голова осередку. При необхідності, за наявності в первинному осередку більше 15 членів Спілки, загальними зборами терміном на 5 років обирається Рада осередку в складі голови, його заступника та скарбника, які працюють на громадських засадах.

 4.2.4. Загальні збори первинного осередку обирають делегатів на конференції місцевої, а в разі її відсутності – Запорізької обласної організації Спілки.

 4.3. Голова первинного осередку Спілки:

 4.3.1. Організовує роботу первинного осередку, представляє його в керівних органах ЗОО НСКУ та Спілки, звітує перед первинним осередком, розпоряджається його коштами.

 4.3.2. Ознайомлює членів первинного осередку з документами й рішеннями органів Спілки вищого рівня; організовує та здійснює заходи Спілки відповідно до програмних завдань і статутних вимог та рішень керівних органів Спілки.

 4.3.3. Проводить збори первинного осередку, здійснює облік членів Спілки.

 4.3.4. Форми роботи первинного осередку, плани діяльності, в частині, що не стосуються виконання рішень органів вищого рівня, визначаються загальними зборами первинного осередку.

 4.3.5. Якщо первинний осередок не дотримується Статуту Спілки та цього Положення, його діяльність може бути припинена за рішенням Запорізької обласної організації або керівними органами Спілки. Первинний осередок має право оскаржити це рішення протягом 10 днів до керівного органу Спілки вищого рівня. Заява про оскарження має бути розглянута протягом місяця.

 4.4. Первинні осередки організовують діяльність місцевих краєзнавців за напрямами:

 – дослідження і популяризація природних та історико-культурних надбань рідного краю;

 – здійснення шефства над окремими пам’ятками природи, історії та культури;

 – вивчення місцевих народних промислів, традицій, свят та обрядів, мовних особливостей, топоніміки;

 – фіксація зразків пісенно-поетичної спадщини та фольклору даної місцевості;

 – створення природно-географічних та історичних описів;

 – запис спогадів очевидців і ведення хронології історичних подій;

 – збирання матеріалів для поповнення експозицій місцевих краєзнавчих музеїв і виставок тощо.

 4.5. Первинні осередки  НСКУ об’єднуються в місцеві організації. Вищим керівним органом місцевої організації є конференція, що скликається не менше одного разу на три роки. Позачергові конференції можуть скликатися за ініціативою їх правлінь або на вимогу не менше однієї третини первинних осередків. Конференція вважається правочинною при наявності на ній не менше двох третин від загальної кількості обраних делегатів.

 4.6. Конференції місцевих організацій:

 – заслуховують та затверджують звіт Правління і Ревізійної комісії, обирають прямим голосуванням Правління та Ревізійну комісію терміном на три роки;

 – визначають першочергові заходи по розробці та реалізації місцевих краєзнавчих програм, вносять свої пропозиції по розробці та виконанню регіональних, обласних і всеукраїнських краєзнавчих програм;

 – приймають рішення відкритим голосуванням та простою більшістю присутніх делегатів.

 4.7.            Правління місцевої організації:

 – обирає Президію у складі голови Правління, його заступників, відповідального секретаря та членів;

 – затверджує склад громадських комісій;

 – організовує виконання рішень конференції місцевої організації;

 – вносить свої пропозиції на розгляд конференції місцевої організації;

 – приймає рішення відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Правління в присутності не менше двох третин від загальної кількості.

 4.8. Засідання Правління місцевих організацій Спілки скликаються в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

 4.9. Президія Правління місцевої організації Спілки:

 – координує діяльність первинних осередків Спілки, сприяє державним органам і громадським організаціям в розробці проблем краєзнавства, розробляє та затверджує плани роботи, річні фінансові кошториси, вирішує питання морального та матеріального заохочення членів Спілки, створює і спрямовує діяльність госпрозрахункових установ та організацій, створених при місцевих організаціях.

 4.10. Ревізійна комісія місцевої організації:

 – обирає зі свого складу голову комісії, його заступників і секретаря;

 – здійснює не рідше одного разу на рік перевірку фінансово-господарської діяльності Правління місцевої організації тощо;

 – члени Ревізійної комісії не можуть одночасно входити до складу правління.

 4.11. Місцеві організації об’єднуються в Запорізьку обласну організацію Національної спілки краєзнавців України. Вищим керівним органом ЗОО НСКУ є конференція, що скликається один раз на три роки. Позачергова конференція може бути скликана за ініціативою Правління Запорізької обласної організації або за вимогою не менше однієї третини місцевих організацій. Конференція вважається правомочною при наявності на ній не менше двох третин від загальної кількості обраних делегатів.

 4.12. Конференція Запорізької обласної організації НСКУ:

 – заслуховує та затверджує звіти Правління і Ревізійної комісії, терміном на 3 роки обирає прямим голосуванням Правління та Ревізійну комісію;

 – визначає першочергові завдання по розвитку краєзнавства в регіоні;

 – затверджує регіональні краєзнавчі програми та вносить свої пропозиції по розробці та реалізації всеукраїнських краєзнавчих програм;

 – приймає рішення простою більшістю присутніх делегатів.

 4.13. Правління Запорізької обласної організації НСКУ:

 – обирає Президію у складі голови Правління, його заступників, відповідального секретаря та членів;

 – затверджує штатних працівників, самостійно визначає форми, системи та розміри оплати їхньої праці;

 – організовує виконання рішень конференції обласної організації;

 – розробляє пропозиції до регіональних і всеукраїнських краєзнавчих програм і проводить роботу по їх реалізації;

 – заслуховує звіти Президії;

 – затверджує зразки печаток, штампів, атрибутику та символіку;

 – затверджує свій бюджет, балансовий звіт і кошторис;

 – приймає рішення відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Правління в присутності не менше двох третин від загальної кількості;

 4.14. Правління Запорізької обласної організації НСКУ скликається в разі необхідності, але не рідше два рази на рік.

 4.15. Президія Правління Запорізької обласної організації НСКУ :

 – спрямовує та координує діяльність місцевих організацій і первинних осередків Спілки;

 – здійснює науково-методичне забезпечення роботи місцевих організацій і первинних осередків;

 – пропагує передовий досвід краєзнавчої роботи;

 – розглядає та вирішує поточні питання, в тому числі пов’язані з матеріальним заохоченням членів Спілки;

 – вносить на розгляд Правління обласної організації свої пропозиції з усіх питань, пов’язаних із діяльністю Спілки;

 – організовує видавничу діяльність;

 – дає рекомендації окремим краєзнавцям для вступу до вищих навчальних закладів, аспірантури та докторантури.

 4.16. Ревізійна комісія Запорізької обласної організації НСКУ:

 – обирає зі свого складу голову комісії, його заступників і секретаря;

 – здійснює не менше одного разу на рік перевірку фінансово-господарської діяльності, ведення діловодства правлінням обласної організації;

 – члени Ревізійної комісії не можуть одночасно входити до складу Правління Запорізької обласної організації НСКУ.

 4.17. Голова Правління Запорізької обласної організації НСКУ, а в разі відсутності – заступник голови очолює ЗОО НСКУ, організовує роботу Президії та Правління, готує і проводить засідання, укладає і розриває договори, сприяє діяльності активу, підписує фінансові документи, видає доручення й посвідчення членам Правління ЗОО НСКУ.

 4.18. Діяльність по організації краєзнавчого руху, його окремих напрямів ведуть комісії Правління ЗОО НСКУ, які звітують перед Правлінням та його Президією.

 4.19. Склад комісій з числа провідних науковців, спеціалістів та краєзнавців затверджується Президією Правління ЗОО НСКУ.

 4.20. Комісії вивчають та узагальнюють досвід роботи краєзнавчих організацій, розробляють методичні рекомендації, програми і проводять науково-методичні конференції, публікують їх матеріали, взаємодіють з профільними науковими, громадськими і державними організаціями в регіоні та за кордоном.

 

V.  МАЙНО ТА КОШТИ ЗОО НСКУ

 5.1. ЗОО НСКУ є неприбутковою організацією. Обласна організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

 ЗОО НСКУ набуває прав власності на кошти та інше майно, передане їй членами або державою, набуте від членських внесків, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

 ЗОО НСКУ також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої (комерційної) діяльності, створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

 5.2. Кошти ЗОО НСКУ утворюються за рахунок:

 – щорічних внесків членів НСКУ;

 – добровільних грошових і матеріальних внесків фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних;

 – відрахувань від господарської, в т.ч. зовнішньоекономічної та іншої діяльності створених госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств, що спрямовуються на виконання статутних цілей Спілки;

 – фінансування з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

 5.3. ЗОО НСКУ, створені нею установи та організації зобов’язані вести оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку та розмірах, передбачених законодавством.

 5.4. ЗОО НСКУ не відповідає по зобов’язаннях своїх членів, а члени не відповідають по зобов’язаннях Спілки.

 

VІ.  ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗОО НСКУ

 6.1. ЗОО НСКУ є юридичною особою, укладає від свого імені угоди, купує та реалізує майно, має свій баланс і рахунки в банківських установах, круглі печатки, штампи, власну символіку, бланки з власним найменуванням, зразки яких затверджуються Президією Правління ЗОО НСКУ та реєструються в установленому законом порядку.

 6.2. Місцеві організації в своїй діяльності керуються Статутом Спілки та Положенням про ЗОО НСКУ. Діють зі статусом юридичної особи. Реєструються  відповідно до вимог  чинного законодавства.

 6.3. Первинні осередки в своїй діяльності керуються Статутом Спілки та Положенням про ЗОО НСКУ. Первинний осередок ставиться на облік у керівних органах місцевої організації, а за її відсутності – обласної.

 6.4. ЗОО НСКУ може:

 – виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;

 – представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах і громадських організаціях;

 – проводити масові заходи (збори, мітинги тощо), надавати ідейну, організаційну та матеріальну підтримку іншим об’єднанням громадян;

 – одержувати від органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

 – розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету;

 – засновувати засоби масової інформації .

 

VП.  ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗОО НСКУ

 7.1. Діяльність ЗОО НСКУ може бути припинено шляхом її реорганізації або ліквідації.

 7.2. Реорганізація обласної організації може здійснюватись за рішенням конференції ЗОО НСКУ, якщо за таке рішення проголосувало не менше трьох четвертих від усіх обраних делегатів.

 7.3. Ліквідація ЗОО НСКУ здійснюється за рішенням конференції, якщо за таке рішення проголосувало не менше трьох четвертих від усіх обраних делегатів, або за рішенням суду. В разі ліквідації створюється ліквідаційна комісія.

 7.4. Кошти та інше майно ЗОО НСКУ в разі її ліквідації не можуть перерозподілятися між її членами і використовуються для виконання статутних завдань, на благодійні цілі, передаються неприбутковим організаціям профільного напряму діяльності або зараховуються в дохід місцевого чи державного бюджету.

 

 

Відповідальний секретар

 Національної спілки краєзнавців України