Запорізька обласна огранізація Національної спілки краєзнавців України

Запорізька обласна організація Національної спілки краєзнавців України, яка має скорочену назву - ЗОО НСКУ, є добровільним об'єднанням професійних дослідників і літописців Запорозького краю зі статусом регіонального осередку Національної спілки краєзнавців України, як суб'єкт творчої діяльності. 300 НСКУ здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України та Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», свого Положення та Статуту Національної Спілки краєзнавців України.

 

   Діяльність 300 НСКУ поширюється на територію всієї Запорізької області.

 

    Запорозька спілка краєзнавців діє на принципах самоврядування, взаємодопомоги та співробітництва, невтручання у творчий процес, вільного вибору форм творчої діяльності, визнання авторських прав. Вона незалежна у своїй діяльності від органів державної влади та місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій.

 

     Організація запорозьких краєзнавців співпрацює з державними органами, науково-дослідними установами, закладами культури й освіти, політичними партіями та громадськими організаціями, аматорами-краєзнавцями з усієї України та зарубіжними дослідницькими установами, українською діаспорою, зацікавленими в розвитку краєзнавства, збереженні безцінної національної історико-культурної спадщини українського народу, його унікальних природних скарбів.

 

    Основною метою діяльності Спілки є розвиток національної культури та краєзнавчого руху в поєднанні всіх його державних, громадських і освітянських форм, залучення до пізнання рідного краю широких верств співгромадян, використання та поширення досвіду, здобутого в цій галузі як в Україні, так і за кордоном, створення й оприлюднення документально-публіцистичних і науково-популярних творів з історії та культури Запорозького краю.

 

     Наше прагнення - виховувати у співвітчизників почуття національної самосвідомості та самоідентичності, глибокої поваги до історії, культури, мови, традицій українського народу, а також інших народів, пов'язаних з разом однією долею, шанобливого ставлення до скарбів рідної природи.

Основні напрямки діяльності

- дослідницько-творча діяльність у галузі культури, історії та краєзнавства;

- сприяння відродженню духовності й історичної пам'яті українського народу;

- сприяння відродженню кращих традицій українського краєзнавства;

- залучення до активної краєзнавчої роботи всіх верств населення, незалежно від національної, політичної чи релігійної належності;

- вивчення минулого й сьогодення свого краю, політичного, економічного та культурного розвитку регіонів, міст і сіл, досвіду діяльності окремих трудових колективів, організацій і установ, закладів науки, освіти, культури, громадських організацій;

- участь у формуванні всеукраїнських і регіональних краєзнавчих програм;

- виявлення, дослідження та збереження пам'яток природи;

- вивчення, дослідження та збереження пам'яток матеріальної та духовної культури, участь у пошуку та поверненню в Україну пам'яток, що знаходяться за її межами і становлять національну культурну спадщину;

- підтримка державних і громадських форм музейництва, надання практичної допомоги колекціонуванню;

- сприяння розвитку краєзнавчої бібліографії;

- сприяння створенню умов для творчої діяльності дослідників рідного краю, надання їм матеріальної, моральної та правової підтримки;

- розвиток міжнародних культурних контактів;

- співробітництво на терені краєзнавства з міжнародними громадськими (неурядовими) організаціями, культурно-просвітницькими установами;

створення умов для підвищення професійного, наукового й загальнокультурного рівня членів 300 НСКУ, виховання творчої молоді, оволодіння нею досягненнями національної та загальнолюдської культури;

- пошук талантів серед молоді та сприяння їхньому творчому розвитку;

- у неприбуткових цілях заснування газет, журналів, сприяння виданню книг та іншої друкованої продукції, створення кіно- та відеофільмів, аудіовізуальної продукції з метою популяризації досягнень українського краєзнавства та культури, творчого і наукового доробків членів ЗОО НСКУ;

- організація творчих конкурсів, виставок, тематичних вечорів тощо;

- сприяння відродженню, розвиткові та популяризації народної творчості, належному використанню народних традицій і обрядів, збереженню та збагаченню історико-культурної спадщини, охороні довкілля, проведенню масових культурно-просвітницьких заходів, а також утвердженню демократичних, загальнолюдських цінностей;

- надання допомоги в навчально-виховній роботі культосвітніх установ і навчальних закладів у патріотичному, культурному та інтелектуальному розвитку, в морально-етичному й естетичному вихованні громадян України;

- прищеплення поваги до історико-культурних цінностей, традицій українського й інших народів.

Для реалізації мети своєї діяльності

- здійснює координацію наукових, громадських і освітянських форм краєзнавства в області;

- вносить пропозиції до органів влади та управління щодо раціонального використання і збагачення природних ресурсів краю, організації національних парків, державних заповідників, заказників, охорони унікальних ландшафтів, водних ресурсів, рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин;

 - створює громадські реєстри пам'яток природи, матеріальної та духовної культури;

 - формує науково-методичну базу краєзнавства, проводить наукові конференції, дискусії, семінари, розробляє методичні рекомендації, поточні та перспективні плани розвитку краєзнавства;

 - сприяє підготовці фахівців із краєзнавства у вищих навчальних закладах, педагогічних і культурно-освітніх училищах, викладанню нормативних і спеціальних курсів із вивчення рідного краю в загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти;

 - із некомерційною, просвітницькою метою здійснює видавничу діяльність (видання інформаційно-методичної літератури, книг, брошур, підручників і посібників, бібліографічних покажчиків, оглядів, періодичних видань із питань краєзнавства, публікація архівних джерел);

 - проводить культурно-просвітницьку роботу, організовує експедиції, лекції, виставки, громадські обговорення проблем краєзнавства, публічні презентації завершених творчих видань, окремих цінних публікацій, документальних або наукових досліджень членів професійної творчої спілки краєзнавців;

- на консультативних засадах сприяє підготовці кіно-аудіо-відео-фотоматеріалів із питань краєзнавства;

 - проводить благодійні заходи, спрямовані на піднесення краєзнавства в області.

 - налагоджує зв'язки, обмін інформацією та досвідом з відповідними державними та громадськими організаціями як в Україні, так і за кордоном;

- висвітлює через засоби масової інформації статутні завдання та проблеми краєзнавчого руху, популяризує діяльність краєзнавчих осередків і окремих краєзнавців;

 - створює регіональні інформаційні центри з відповідним банком даних із питань краєзнавства, кіно-відео-аудіо-фотоматеріалами, літературою і рукописами;

- вносить пропозиції до органів влади та управління щодо увічнення пам'ятних місць, встановлення пам'ятників і пам'ятних знаків, найменування та перейменування топонімічних об'єктів;

- надає стипендії краєзнавцям, які працюють за програмами Спілки, встановлює іменні премії;

- фінансує наукові програми 300 НСКУ;

- надає допомогу у створенні місцевих організацій та первинних осередків Спілки;

- може здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність, шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства